Haalbaarheidstudie ontwikkeling bunkers Scheveningen


Dit onderzoek is verricht in opdracht van de Gemeente Den Haag. Aanleiding is het voornemen een gedeelte van het bunkercomplex in het duingebied Meijendel, de zogenaamde ‘’Batterij Noord” te Scheveningen, in te richten als museum en beperkt toegankelijk te maken voor publiek. Meijendel is in beheer van waterbedrijf Dunea en beschermd Natura 2000-gebied. Er leven diverse soorten planten en dieren die vallen onder de bescherming van de Wet natuurbescherming.

Om alle mogelijke met de voorgenomen ontwikkeling conflicterende belangen op een rij te krijgen is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waaruit moet blijken of bepaalde inrichtingsvarianten en verandering in het ruimtegebruik op de locatie in kwestie verenigbaar zijn met de aanwezigheid van beschermde natuurwaarden en overige belangen. 

De aanwezige flora en fauna (met name vleermuizen) zijn onderzocht. Daarnaast is er gekeken naar de staat van complex, de mogelijkheden deze te onsluiten en combinatie met de inrichting van het omliggende landschap.

Haalbaarheidstudie ontwikkeling bunkers Scheveningen

Team

Batweter – Anne Jifke Haarsma
Bureau Stadsnatuur – Gerry Bakker
Ruimtelab – Jacques Vink

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag
Uitvoering: 2017

Flora en fauna

Vleermuizen en typische duinbewoners zoals de zandhagedis en grondbroedende vogels

Locatie

Scheveningen, Gemeente Den Haag.